Aile ve Boşanma HukukuOfisimiz, Aile ve Boşanma Hukuku alanında; evlilik öncesi ve evlilik sonrası boşanma aşamaları olmak üzere aile hukuku üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle Av. Eda Berat Deniz kendi geliştirdiği "Başarılı Boşanma" felsefesi ile evli çiftleri mümkün olduğunca uzlaştırıp, ortak çocuğun herhangi bir zarar görmesini engellemeye çalışarak tarafların boşanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda nişanlanma, hediyelerin geri verilmesi, evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, evlilik sonrası edinilen malların ortak paylaşımı, çocukların velayeti, iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi ve icrası, anlaşmalı boşanma başvuruları, boşanma amacıyla hazırlanmak istenen protokoller, günlük hayatta şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri boşanma sebeplerinin incelenmesi ve delillerin toplanması, boşanma işlemleri sırasında alınabilecek güvenlik tedbirleri, ayrılık kararı alınması, boşanmanın kesinleştirilmesi ya da yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınma, tenfizi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Daha fazla bilgi edinebilmek için: www.basarilibosanma.com

Miras HukukuOfisimiz, Miras Hukuku alanında; mirasın aileleri bölmesini önlemek ve kişilerin miras haklarını korumak üzerine yoğunlaşmış olup, bunu yaparken de hukukun üstünlüğünü temel almaktadır. Özellikle Av. Eda Berat Deniz "Miras Haktır" felsefesinden hareket ederek miras hukuku alanında yoğun ve özverili bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek; müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi, aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular mirasın ülkemizde bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Biz de bu ve benzeri sorunların çözümüne yönelik olarak vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer konularda müvekkillere hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktayız.

Daha fazla bilgi edinebilmek için: www.mirashakki.com

Gayrimenkul ve Kira HukukuOfisimiz, Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında; birden fazla katman ve aşama içeren, ofis alanı, perakende ticari alanları, alışveriş merkezi, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri, tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Şirketler ve Sözleşmeler HukukuOfisimiz, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku alanında; yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişim kuruluş işlemleri, işletme yapılanması, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim uygulamaları, her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede şirketler hukuku ve ticari sözleşmeler alanında tecrübeye sahip olduğu gibi ticaret hukuku alanında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmetleri de sağlamaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, manchise, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet HukukuGloballeşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması nedeniyle yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Ofisimiz, Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında bu kapsamda; Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının önemi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler gibi fikri mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

İcra ve İflas HukukuOfisimiz, İcra ve İflas Hukuku alanında; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde gerçekleşen/gerçekleştirilecek borcun sona erdirilmesine yönelik icra ve iflas takipleri, uzlaşma, iflas ve iflas erteleme işlemleri, mahkeme kararlarının infazı, teminat işlemleri, alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, iflas erteleme, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk Müşsavirliği ve DanışmanlıkOfisimiz, Hukuk Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri alanlarında; müvekkil şirket ve şahısların ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması icap eden her türlü işlemlerin uzman avukatlarca önceden yapılmasını sağlamakta ve müvekkillere bu bağlamda en profesyonel hukuki desteği vermektedir. Bu çerçevede;

  • Hukuki soru ve sorunlara ilişkin olarak müvekkile yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,
  • Her türlü sözleşmenin hukuken içerdiği risklere göre incelemesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazımı,
  • Şirketin iş sözleşmelerinin, şirket içi işleyişi, sektörel gereksinimleri, iş koşulları ve çalışma saatleri de göz önüne alınarak iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği kanununun güncel kaideleri ışığında özellik arz eden durumlara göre her bir bölüm ve pozisyon için yeniden hazırlanması veya revizesi,
  • Müvekkilin mal veya hizmet satıcısı konumunda olduğu alanlarda, müşterileriyle imzalayacağı sözleşmelerin, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenerek müvekkil şirket açısından en lehe olacak şekilde yeniden hazırlanması veya revizesi ile bunların standardize edilmesi,
  • Müvekkil şirkete bağlı işyerinde karşılaşılabilecek anlık veya süreklilik arz eden işçi işveren problemlerinde yapılması gereken acil ve süreli işlemler konusunda, işverenin uygulamalarına rehberlik edilmesi, oluşabilecek olumsuz gelişmelere karşı hızlıca aksiyon alınması ve olası herhangi bir hak kaybının engellenmesi (işi aksatma, devamsızlık, kavga, hırsızlık, iş kazası, yaralanma, ölüm vs tüm haller),
  • Müvekkil şirketin her türlü ticari faaliyetleri esnasında karşılaşacağı anlık veya devamlılık arz eden hukuki riskler konusunda uyarılması ve talep halinde süreçlerin bizzat takibi,
  • Müvekkil şirketçe 3.kişilere gönderilecek ihtarnamelerin hazırlanması veya müvekkil şirkete gönderilen ihtarnamelere cevap verilerek diğer hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi,
  • Müvekkil şirkete ait tüm dosya iş ve işlemlerin raporlanarak düzenli olarak müvekkile gönderilmesi,
  • İhtiyaç ve talep halinde bir araya gelinerek genel dosya değerlendirmesinin yapılması ve süreçlerin hukuken istişaresi gibi konularda hukuk müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Rekabet HukukuOfisimiz, Rekabet Hukuku alanında; şirketlerin rekabet ortamına aykırı olarak değerlendirilebilecek işlem ve davranışlarının incelenmesi, mevcut mevzuata göre düzenlenmesi ve gerekiyor ise uyumlaştırılmalarının sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri için rekabet hukuku analizi sunulması, şirketlerin bilgi trafiği yönetimi, müşteri ve rakipleri ile olan sözleşmeye dayanan ya da diğer işlemlerinin incelenme ve düzenlenmesi, grup şirketleri, dağıtıcı, acente ya da bayileri ile olan dikey ve yatay anlaşmalarının hukuka uygunluk denetiminin yapılması, rekabeti sınırlayıcı olsalar bile sınırlı muafiyete tabi işlem ve davranışlar hakkında grup muafiyet ya da menfi tespit başvurularının yapılması, Rekabet Kurumu ile karşılıklı ilişkilerin yürütülmesi ve Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ile Danıştay nezdinde yargı yollarına başvurulması, soruşturma amacıyla şikayetlerin yapılması ya da açılan soruşturmalarda müvekkillerin temsili gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.