Mirasçının mirası reddetmesi, mirasçının miras bırakanla olan kötü ilişkisinden, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarında yer alan yükleme ve yükümlülüklerinden kaçınma gibi kişisel nedenlerden; diğer mirasçılarla olan ilişkilerinden; borçları üstlenmesi veya terekenin borçları hakkında yeterli bilgisi olmaması sebeplerinden kaynaklanabilir.

Mirasın reddi, hukuksal niteliği itibariyle bir irade açıklamasıdır. O nedenle, hukuksal işlem ehliyetini ve reddin sonuçlarını bilme ehliyetini gerektirir.

Mirası reddeden kişi bu beyanda bulunduktan sonra tek taraflı olarak bundan dönemez.

Mirasın reddi, Sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabilmektedir. Yasa, yasal ve atanmış mirasçılara bu hakkı tanımıştır. Miras açıldığında külli halef olan mirasçılar mirası reddedebilirler. Mirasçı ret hakkını kullanmadan, ancak ret süresi dolmadan ölürse ret hakkı onun mirasçılarına geçer. Mirasçı mirası reddettiğinde, reddeden mirasçının yerine geçen mirasçılar ret hakkına sahiptir.

Mirası ret süresi üç aydır ve bu üç aylık süre hak düşürücü süre olup, kişinin, mirasçı olduğunu öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Reddeden mirasçı süresinde ve geçerli olarak ret açıklamasında bulunmuş ise, terekeyle ilgisi kesilir. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi paylaşılır.

Atanmış mirasçının mirası reddetmesi durumunda, ölüme bağlı tasarrufta halefiyet ilkesi işlerlik kazanmayacağı için atanmış mirasçının altsoyu, onun miras payına halef olamayacaktır. Dolayısıyla, atanmış mirasçının mirası reddetmesi halinde, reddeden mirasçının payı miras bırakanın yasal mirasçılarına geçer.

Mirasçı tarafından mirasın reddi, ancak miras payının tamamı için söz konusu olur. Reddin kısmen yapılması mümkün olmadığı gibi ret koşula da bağlanamaz.

Mirasın reddi, red eden ile mirası red edilen miras bırakanın terekesi ile olan ilişkiyi ortadan kaldırır. Bu nedenle kimin mirası red edilmişse, onun terekesi ile olan ilişki kesilmiş olur. Bunun sonucu olarak mirası red eden kişinin, miras bırakanın üst soyundan mirasçı olmasına bir engel yoktur. Örneğin; Babasının mirasını reddeden bir kişi, babasından sonra ölen babasının babası (dedesi) veya babasının annesine (ninesine) mirasçı olması mümkündür. Mirasçı her bir miras bırakanın terekesinin durumuna göre farklı karar verebilir. Babasına mirasçı olmak istemeyen bir kişi, ondan sonra ölen onun üst soyuna mirasçı olmak isteyebilir. Nitekim Yargıtay da bir kararında bu yönde karar vermiştir.

Av. Eda Berat Deniz, Stj. Av. S. Gökçe Kerman