Vasiyetname düzenlenmesi ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu sebeple de vasiyetçinin ölümünden sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur. Vasiyetname tek taraflı hukuksal işlem olduğundan ve lehine vasiyet olunanın iradesine bağlı olmaksızın geçerli olarak düzenlenebileceğinden, vasiyetçi ölümünden önce dilediği zaman vasiyetnameden dönebilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetnameden dönmenin üç yolu bulunmaktadır. Bunlar;

  • Yeni vasiyetname düzenlenmesi ile,
  • Vasiyetnamenin yok edilmesi ile,
  • Vasiyetname ile bağdaşmayan sonraki tasarruflar ile.

Yeni Bir Vasiyetname Düzenlenmesi İle Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetçi kanunda sayılmış vasiyetname türlerinden birine uygun şekilde yeni bir vasiyetname düzenleyerek önceki vasiyetnamesinden her zaman dönebilir. İlk vasiyetname şekli ile bu vasiyetnameden dönmek için düzenlenen ikinci vasiyetnamenin aynı tür vasiyetname olması zorunluluğu yoktur. Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülmesi mümkündür. Vasiyetname yapılmasında ve bundan dönülmesinde bir sayı sınırlaması yoktur.

Vasiyetçi bir vasiyetnamesi olmasına rağmen yeni bir vasiyetname düzenlemişse sonraki tarihli vasiyetname ile önceki tarihli vasiyetnameden dönülüp dönülmediği hususu belirlenirken vasiyetnamelerin hükümlerine bakılır. Sonraki tarihli vasiyetname hükümleri ilk vasiyetname hükümlerini ortadan kaldırmıyor sadece değiştiriyorsa iki vasiyetname birlikte geçerli olur. Sonraki tarihli vasiyetname hükümleri ilk vasiyetname hükümlerini ortadan kaldırıyor ise sadece tarih itibari ile sonra olan vasiyetname geçerli olur.

Yok Etme İle Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetnamenin yok edilmesi suretiyle vasiyetnameden dönüldüğünden söz edilebilmesi için vasiyetçinin vasiyetnameden dönme kastı olmalıdır. Aksi takdirde vasiyetçinin bu yönde bir kastı yoksa ve vasiyetnamenin içeriği de tespit edilebiliyorsa vasiyetname geçerli kabul edilir.

Vasiyetnamenin yok edilmesi ile vasiyetnameden dönme çoğunlukla el yazılı vasiyetnameler için geçerlidir. Sözlü vasiyetnamede vasiyet mahkemeye teslim edildiğinden yok edilmesi söz konusu olamaz. Benzer şekilde resmi vasiyetnamede esas olan noterde bulunan vasiyetname olduğundan vasiyetçi kendisinde bulunan nüshayı yok etse bile vasiyetname hala geçerlidir.

Vasiyetname vasiyetçi dışındaki üçüncü kişi tarafından yok edilmişse ve içeriği tamamen belirlenemiyorsa yine hükümsüz sayılmaktadır.

Vasiyetname İle Bağdaşmayan Sonraki Tasarruflar İle Vasiyetnameden Dönme

a. Sonraki Ölüme Bağlı Tasarruf İle Vasiyetnameden Dönme

Miras bırakan önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, yeni yapılan vasiyetname kuşkuya yer vermeyecek şekilde önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça sonraki vasiyetname onun yerini alır. Burada vasiyetçi önceki tarihteki vasiyetname ile bağdaşmayan yeni bir vasiyetname yapmaktadır fakat önceki tarihli vasiyetnameden döndüğünü açıkça belirtmemektedir.

b. Sonraki Sağlararası Tasarruf ile Vasiyetnameden Dönme

Belirli mal bırakma vasiyeti, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetname ile bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunması ile ortadan kalkmaktadır. Örneğin; vasiyetçi öncelikle arabasını vasiyetname ile oğluna bırakıp sonradan satım sözleşmesi ile bu arabayı başka birine satmışsa sağlararası tasarruf ile arabanın vasiyet edilmesinden dönülmüş olmaktadır.

Av. Eda Berat Deniz, Stj. Av. Tansu Baş