Anonim Şirketler Yönetim Kurulu vasıtasıyla yönetilmektedir. Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul veya esas sözleşme ile belirlenen para ve ayın veya menfaatler Huzur Hakkı olarak nitelendirilmelidir.

Kelime anlamı ile Huzur Hakkı: "Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paralardır." şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunun Açısından Değerlendirilmesi

Huzur hakkı Yeni Türk Ticaret Kanunun 394. Maddesinde düzenlenmiş olup, belirlenen bedellerin şirketin mali yapısı ile doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Şirketin mali yapısına uymayan huzur hakları ile ilgili şirket ortaklarına borç para verildiği iddiası ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  • MADDE 394/1: Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

YTTK da toplantı başına ibaresi kaldırılarak ister toplantıya katılsın ister katılmasın ya da aylık veya yıllık ya da yönetim kurulu üyeleri arasında farklı tutarlar gibi huzur hakkının nasıl verileceğinin ve tutarının rahat bir şekilde belirlenmesinin önü açılmış oldu.

Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Huzur hakkı, gelir vergisinde ücret sayılmıştır ve vergilendirilmesi de artan oranlıdır  (GVK Md.103). Ayrıca verginin hesaplanmasında ödenecek net huzur hakkı tutarı önce brütleştirilir ve brüt huzur hakkı üzerinden gelir vergisi ile damga vergisi sonraki ayın muhtasar beyannamesinde 012 diğer ücretler kısmında beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi gereklidir.

Gelir Vergisi Oranı: Yüzde 15 (Artan Oranlıdır)

Damga Vergisi Oranı: Binde 6,6

Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden, sigorta primine tabi değildir. Gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. Huzur hakkı için ayrı bordro düzenlenmelidir.

265 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin uygulama başlıklı 3. Bölümüne istinaden ödenen Huzur haklarına asgari geçim indirimine tabidir.

Yapılan Huzur Hakkı ödemeleri Kurum kazancından indirim konusu yapılabilmekte olup yapılan bu ödemler şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Bu ölçütlere uymayan huzur hakkı ödemeleri, Kurum kazancından indirim konusu yapılsa bile Vergi incelemelerinde kabul edilmemekte ve 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunun 13.maddesine istinaden örtülü kazanç sayılmakta ve vergisel açıdan cezai müeyyide uygulanmaktadır.

Av. Eda Berat Deniz & Stj. Av. Dilara Aydın